Wydrukuj tę stronę
piątek, 13 styczeń 2017 11:31

Świąteczny konkurs

Napisane przez Joanna Sadowska

Trwa kolejna edycja konkursu fotograficznego.

Celem konkursu, którego organizatorem jest Kuria Diecezjalna w Tarnowie, jest pokazanie piękna szopek bożonarodzeniowych poprzez oryginalne i ciekawe ujęcia fotograficzne.

Konkurs rozpoczyna się 25 XII 2016 r. i potrwa do 2 II 2017 r.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pod uwagę będzie brana wartość artystyczną zdjęcia, jakość, a przede wszystkim oryginalność ujęcia. Przyznane zostaną też wyróżnienia.

Laureaci konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody niespodzianki o wartości 150 zł I nagroda, 100 zł II nagroda i 50 zł III nagroda.

Konkurs adresowany jest do wszystkich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć w nim udział za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Fotografie konkursowe – jedna osoba może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia - należy przesłać do 2 II 2017 r. na adres

Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB.

W emailu należy również podać dane personalne uczestnika (imię i nazwisko), w przypadku osób nieletnich zgodę opiekunów, numer telefonu, adres e-mail, oraz tytuł zdjęcia, datę i miejsce wykonania fotografii. Zdjęcia zgłoszone na konkurs należy podpisać nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny. Data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.01.2015 r.

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Celem Konkursu jest pokazanie piękna szopek bożonarodzeniowych poprzez oryginalne i ciekawe ujęcia fotograficzne. Nagrody finansuje Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Konkurs trwa od 25 XII 2016 r. do 2 II 2017 r.

Zasady i przebieg konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronach internetowych diecezji i jej profilu FB przy ogłaszaniu wyników konkursu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres

Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości). Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

•   dane personalne uczestnika (imię i nazwisko), w przypadku osób nieletnich zgoda opiekunów
•   numer telefonu, adres e-mail
•   tytuł fotografii
•  plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
•   datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.01.2015 r.)

Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

Zasady wyłaniania zwycięzców

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość , a przede wszystkim oryginalność ujęcia nadesłanych fotografii.

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną. Decyzje Jury zostaną ogłoszone 17 II 2017 r. na stronach www.diecezja.tarnow.pl i profilu fb diecezji tarnowskiej

Nagrody

Laureaci Konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody niespodzianki o wartości 150 zł I nagroda, 100 zł II nagroda i 50 zł III nagroda. Osoby wyróżnione otrzymają po dwa notesy i jedną torbę płócienną. Organizator zastrzega sobie brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną i brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego. Organizator skontaktuje się z laureatami, w celu przekazania nagród.

Postanowienia końcowe

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.diecezja.tarnow.pl oraz profilu FB Diecezji Tarnowskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Konkurs nie jest „grą losową”.

Ostatnio zmieniany piątek, 03 luty 2017 16:07

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia diecezja.tarnow.pl