czwartek, 16 sierpień 2018 15:45

Ogłaszamy konkurs fotograficzny

Napisane przez Joanna Sadowska

Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – taki jest cel konkursu fotograficznego. Jego organizatorem jest Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Potrwa on od 1 IX do 3 XI 2018 r. Konkurs adresowany jest do wszystkich.

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Celem Konkursu jest uczczenie 100 -lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nagrody finansuje Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Konkurs trwa od 1 IX 2018 r. do 3 XI 2018 r.

Zasady i przebieg konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronach internetowych diecezji i jej profilu FB przy ogłaszaniu wyników konkursu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres

Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości). Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

  • dane personalne uczestnika (imię i nazwisko), w przypadku osób niepełnoletnich zgoda przedstawicieli ustawowych
    •   numer telefonu, adres e-mail
    •   tytuł fotografii
    •  plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
    •   datę i miejsce wykonania fotografii (data wykonania fotografii nie może być wcześniejsza niż 1.01.2018 r.)

Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

Zasady wyłaniania zwycięzców

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość , a przede wszystkim oryginalność ujęcia nadesłanych fotografii łączących elementy patriotyczne z pięknem Diecezji Tarnowskiej.

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
Decyzje Jury zostaną ogłoszone 9 XI 2018  r. na stronach www.diecezja.tarnow.pl oraz profilu fb diecezji tarnowskiej

Nagrody

Laureaci Konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody niespodzianki o wartości 150 zł I nagroda, 100 zł II nagroda i 50 zł III nagroda. Osoby wyróżnione otrzymają po dwa notesy i jedną torbę płócienną. Organizator zastrzega sobie brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną i brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego. Organizator skontaktuje się z laureatami, w celu przekazania nagród.

Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych jest Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych, należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.

Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.diecezja.tarnow.pl oraz profilu FB Diecezji Tarnowskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Konkurs nie jest „grą losową”.

Czytany 2298 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 04 październik 2018 19:12

Szukaj w serwisie

Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

Nowości w serwisie

logo DT 300

ADRES: KURIA DIECEZJALNA

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30
tel. centrala 14-63-17-300, fax 14-63-17-309
e-mail:kuria(at)diecezja.tarnow.pl

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej diecezji tarnowskiej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

KCEM KANA

Please publish modules in offcanvas position.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia diecezja.tarnow.pl